ölçeg::
A A A
Reňk: C C C
Görkezmek açmak aýyrmak
Adaty wariant saýt

Täzelikler

16 Oktýabr, 2020 / Türkmenistan
Wideo: Türkmenistan: Bagtyýar zamanyň agyr çagalyk döwri

Wideo: Türkmenistan: Bagtyýar zamanyň agyr çagalyk döwri

Türkmenistandaky çaga zähmeti barada.
Gadyrly tomaşaçylar! Bize habar ugratjak isleseňiz, Telegram iň amatly we howpsyz usuludyr. Bizi gözleg meýdançasynda @citizen322 arkaly tapyp bilersiňiz!
07 Oktýabr, 2020 / Türkmenistan
Türkmenabatlylar polisiýa garşylyk bildirip, emeli söwda nokadyny saklap galdylar

Türkmenabatlylar polisiýa garşylyk bildirip, emeli söwda nokadyny saklap galdylar

Lebap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabatda ykdysady krizisiň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda, adamlaryň köçäniň gyrasyna öz öý goşlaryny we şahsy emläklerini satuwa çykarmagynyň yzy bilen, ýerli polisiýa işgärleri bu emeli söwda nokadyny dargatmaga synanyşdy, emma ýaşaýjylaryň garşylyk görkezmeginden soň, howpsuzlyk güýçleri yza çekilmäge mejbur boldy.
01 Oktýabr, 2020 / Türkmenistan
Maryda iri şahly hojalyk mallary näbelli kesele ýolugyp, köpçülikleýin haram ölýär

Maryda iri şahly hojalyk mallary näbelli kesele ýolugyp, köpçülikleýin haram ölýär

Mary welaýatynda iri şahly hojalyk mallary köpçülikleýin keselleýär we gyrylýar. Bu barada ýerli häkimiýetler dymýan mahaly, weterinariýa gullugynyň käbir işgärleri muňa türkmen häkimiýetleriniň pandemiýa aladalarynyň fonunda, uçardan derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Marydan habar berýär.
29 Sentýabr, 2020 / Türkmenistan
Maryda ençeme bazar ýapyklygyna galýan mahaly, Baýramalynyň bazarynda rugsatsyz söwda edýän satyjylar köpelýär

Maryda ençeme bazar ýapyklygyna galýan mahaly, Baýramalynyň bazarynda rugsatsyz söwda edýän satyjylar köpelýär

Mary welaýatynda karantin çäklendirmeleri bilen bagly bazarlaryň ençemesi ýapyklygyna galýan mahaly, maryly söwdagärleriň onlarçasy eklenç gözleginde, mundan 10 gün çemesi öň gaýtadan açylan Baýramaly şäheriniň uly bazarynda we onuň töwereginde rugsatsyz söwda edip başlady.
23 Sentýabr, 2020 / Türkmenistan
"Госмагазин совершенно пустой". Туркменистан не соблюдает право населения на питание

"Госмагазин совершенно пустой". Туркменистан не соблюдает право населения на питание

"Госмагазин совершенно пустой, к сахару кофе в нагрузку, местного масла нет", - так описывает увиденное 22 сентября в ашхабадском магазине один из корреспондентов Азатлыка. В это время правозащитные организации указывают на невыполнение правительством Туркменистана международных обязательств по обеспечению собственного населения адекватным уровнем жизни и правом на питание.
22 Sentýabr, 2020 / Türkmenistan
Maryda adamlar arz etmegiň täze, köplük usulyny ‘özleşdirýär’, häkimlik ‘biraz’ diňleýär

Maryda adamlar arz etmegiň täze, köplük usulyny ‘özleşdirýär’, häkimlik ‘biraz’ diňleýär

Häkimlige arz-şikaýata barýan adamlaryň meseleleri dürli-dürli, ýöne köp adam “bankomatlardan pul çekip bilemizok, daşary ýurtlarda okaýan çagalarymyza pul iberip bilemizok” diýip, häkimiň bu problemalary basymrak çözmegini isleýär. Arza gelýän adamlaryň ikinji esasy meselesi işsizlik bilen bagly. Türkmenistanyň sebitlerindäki durmuş-ýaşaýyş problemalarynyň çözülmeginiň süýrenjeňlige çalynmagy, işsizlik, işleýän adamlaryň pullaryny nagtlaşdyryp bilmezligi adamlary barha kän lapykeç edýäne meňzeýär, olar üýşüp, öňkülerine garanda has guramaçylykly arz-şikaýat etmäge synanyşýarlar diýip, Azatlygyň Marydaky habarçysy habar berýär.
22 Sentýabr, 2020 / Türkmenistan
Lebapda "Türkmenpoçtanyň" 100-den gowrak işgäri işinden boşadyldy

Lebapda "Türkmenpoçtanyň" 100-den gowrak işgäri işinden boşadyldy

Türkmenistanda dowam edýän ykdysady, azyk we maliýe kynçylyklarynyň, şeýle-de pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda, ýene bir döwlet edarasynda iş orunlary azaldylyp, 100-den gowrak işgär işden çykaryldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lebapdan habar berýär.
08 Iýul, 2020 / Türkmenistan
BSG-niň bilermenleri Türkmenistana sapar edýär, ýurt keselhanalarynda COVID-19 hassalary köpelýär

BSG-niň bilermenleri Türkmenistana sapar edýär, ýurt keselhanalarynda COVID-19 hassalary köpelýär

Aşgabadyň we welaýatlaryň hassahanalarynda COVID-19 alamatlary bolan näsaglaryň köpelmegi dowam edýär, köpüsinde bu keseliň bardygy tassyklanýar. Emma bu barada habar berýän Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bu ýagdaýyň şu günler ýurda sapar edýän COVID-19 boýunça BSG-niň haklara bilermenlerine görkezilmejegini aýdýarlar. Bu aralykda ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýan ýurt häkimiýetleri ýokanç keselleriň ýaýramagyndan goranmak boýunça öň görlüp-eşidilmedik çäreleri girizýärler, jemgyýetçilik we şäher transportynda, bazarlarda maska geýmegi talap edýärler.
07 Iýul, 2020 / Türkmenistan
COVID-19: Bütindünýä Saglyk Guramasynyň missiýasy Türkmenistana barýar

COVID-19: Bütindünýä Saglyk Guramasynyň missiýasy Türkmenistana barýar

Missiýa Türkmenistanda milli we ýerli häkimiýetler bilen COVID-19-a garşy taýýarlygyň we oňa gaýtawul bermegiň dürli ugurlary boýunça iş alyp barmagy maksat edinýär.
28 Iýun, 2020 / Türkmenistan
HRW Türkmenistanyň COVID-19 epidemiýasyny inkär edip, ilatyň saglygyna howp salýandygyny aýdýar

HRW Türkmenistanyň COVID-19 epidemiýasyny inkär edip, ilatyň saglygyna howp salýandygyny aýdýar

Türkmen hökümeti ýurtda keseliň ýaýraýşy barada maglumatlary gyssagly toplamaly we derhal jemgyýetiçile ýetirmeli, saglyk barlaglaryny, synaglary giňden elýeterli etmeli we saglyk işgärlerine basyş görkezmegi, olary ýazgarmagy bes etmeli diýip, beýanatda bellenýär.