ölçeg::
A A A
Reňk: C C C
Görkezmek açmak aýyrmak
Adaty wariant saýt

Täzelikler

16 Oktýabr 2020 / Türkmenistan

Wideo: Türkmenistan: Bagtyýar zamanyň agyr çagalyk döwri

Türkmenistandaky çaga zähmeti barada. Gadyrly tomaşaçylar! Bize habar ugratjak isleseňiz, Telegram iň amatly we howpsyz usuludyr. Bizi gözleg meýdançasynda @citizen322 arkaly tapyp bilersiňiz!

Jikme-Jigräk
Türkmenabatlylar polisiýa garşylyk bildirip, emeli söwda nokadyny saklap galdylar
7 Oktýabr 2020 / Türkmenistan

Türkmenabatlylar polisiýa garşylyk bildirip, emeli söwda nokadyny saklap galdylar

Lebap welaýatynyň administratiw merkezi Türkmenabatda ykdysady krizisiň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda, adamlaryň köçäniň gyrasyna öz öý goşlaryny we şahsy emläklerini satuwa çykarmagynyň yzy bilen, ýerli polisiýa işgärleri bu emeli söwda nokadyny dargatmaga synanyşdy, emma ýaşaýjylaryň garşylyk görkezmeginden soň, howpsuzlyk güýçleri yza çekilmäge mejbur boldy.

Maryda iri şahly hojalyk mallary näbelli kesele ýolugyp, köpçülikleýin haram ölýär
1 Oktýabr 2020 / Türkmenistan

Maryda iri şahly hojalyk mallary näbelli kesele ýolugyp, köpçülikleýin haram ölýär

Mary welaýatynda iri şahly hojalyk mallary köpçülikleýin keselleýär we gyrylýar. Bu barada ýerli häkimiýetler dymýan mahaly, weterinariýa gullugynyň käbir işgärleri muňa türkmen häkimiýetleriniň pandemiýa aladalarynyň fonunda, uçardan derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Marydan habar berýär.

Maryda ençeme bazar ýapyklygyna galýan mahaly, Baýramalynyň bazarynda rugsatsyz söwda edýän satyjylar köpelýär
29 Sentýabr 2020 / Türkmenistan

Maryda ençeme bazar ýapyklygyna galýan mahaly, Baýramalynyň bazarynda rugsatsyz söwda edýän satyjylar köpelýär

Mary welaýatynda karantin çäklendirmeleri bilen bagly bazarlaryň ençemesi ýapyklygyna galýan mahaly, maryly söwdagärleriň onlarçasy eklenç gözleginde, mundan 10 gün çemesi öň gaýtadan açylan Baýramaly şäheriniň uly bazarynda we onuň töwereginde rugsatsyz söwda edip başlady.

"Госмагазин совершенно пустой". Туркменистан не соблюдает право населения на питание
23 Sentýabr 2020 / Türkmenistan

"Госмагазин совершенно пустой". Туркменистан не соблюдает право населения на питание

"Госмагазин совершенно пустой, к сахару кофе в нагрузку, местного масла нет", - так описывает увиденное 22 сентября в ашхабадском магазине один из корреспондентов Азатлыка. В это время правозащитные организации указывают на невыполнение правительством Туркменистана международных обязательств по обеспечению собственного населения адекватным уровнем жизни и правом на питание.

Maryda adamlar arz etmegiň täze, köplük usulyny ‘özleşdirýär’, häkimlik ‘biraz’ diňleýär
22 Sentýabr 2020 / Türkmenistan

Maryda adamlar arz etmegiň täze, köplük usulyny ‘özleşdirýär’, häkimlik ‘biraz’ diňleýär

Häkimlige arz-şikaýata barýan adamlaryň meseleleri dürli-dürli, ýöne köp adam “bankomatlardan pul çekip bilemizok, daşary ýurtlarda okaýan çagalarymyza pul iberip bilemizok” diýip, häkimiň bu problemalary basymrak çözmegini isleýär. Arza gelýän adamlaryň ikinji esasy meselesi işsizlik bilen bagly. Türkmenistanyň sebitlerindäki durmuş-ýaşaýyş problemalarynyň çözülmeginiň süýrenjeňlige çalynmagy, işsizlik, işleýän adamlaryň pullaryny nagtlaşdyryp bilmezligi adamlary barha kän lapykeç edýäne meňzeýär, olar üýşüp, öňkülerine garanda has guramaçylykly arz-şikaýat etmäge synanyşýarlar diýip, Azatlygyň Marydaky habarçysy habar berýär.

Lebapda "Türkmenpoçtanyň" 100-den gowrak işgäri işinden boşadyldy
22 Sentýabr 2020 / Türkmenistan

Lebapda "Türkmenpoçtanyň" 100-den gowrak işgäri işinden boşadyldy

Türkmenistanda dowam edýän ykdysady, azyk we maliýe kynçylyklarynyň, şeýle-de pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda, ýene bir döwlet edarasynda iş orunlary azaldylyp, 100-den gowrak işgär işden çykaryldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lebapdan habar berýär.