ölçeg::
A A A
Reňk: C C C
Görkezmek açmak aýyrmak
Adaty wariant saýt

Täzelikler

14 Iýun, 2020 / Türkmenistan
Darganatada dynç alyş lagerlerine pul tölän okuwçylar ýeralma ýygmaga mejbur edilýär

Darganatada dynç alyş lagerlerine pul tölän okuwçylar ýeralma ýygmaga mejbur edilýär

Lebap welaýatynyň Darganata etrabynda tomusky dynç alyş lagerleri üçin 300 manat tölän mekdep okuwçylary ekin meýdanlarynda işlemäge, ýeralma ýygmaga mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lebapdan habar berýär.
25 Maý, 2020 / Türkmenistan
Harasat: Baýramalyda sanlyja jaý abatlanýar, ýardam eden telekeçiler soraga çekilýär

Harasat: Baýramalyda sanlyja jaý abatlanýar, ýardam eden telekeçiler soraga çekilýär

Emma Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçysy azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan harasatdan bäri dört hepdä golaý wagtyň geçendigine garamazdan, abatlaýyş işleriniň Baýramylynyň diňe merkezi sebitlerinde alnyp barylýandygyny, şäheriň beýleki raýonlarynyň bolsa ‘ünsden düşürilýändigini’ gürrüň berdi.
23 Maý, 2020 / Türkmenistan
Daýhanlar şu ýyl pile önümçiliginiň tas "nola" deň boljakdygyny duýdurýar. Kärendeçiler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär

Daýhanlar şu ýyl pile önümçiliginiň tas "nola" deň boljakdygyny duýdurýar. Kärendeçiler tut ýapraklaryny çapmaga mejbur edilýär

Lebaply oba hojalyk hünärmenleriniň birnäçesi Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde şu ýyl Türkmenistanda döwletiň pile planynyň tas "nola" deň boljakdygyny duýdurýar. Bu aralykda, türkmen metbugaty Lebap welaýatynda ýüpekçileriň pile taýýarlamak işini tamamladygyny habar berýär. Şeýle-de, şu günler darganataly kärendeçi daýhanlar tut agaçlarynyň ýapraklaryny we şahalaryny çapmaga mejbur edilýär.​
21 Maý, 2020 / Türkmenistan
Lebapda MHM bugdaý garawullaýar

Lebapda MHM bugdaý garawullaýar

Ykdysady kynçylyklar agyr degen Türkmenistanda azyk üpjünçiliginiň howpsuzlygy milli howpsuzlyk meselesine öwrülýär. Welaýatlarda we Aşgabatda azyk üpjünçiliginiň ýagdaýy ýabygorly galýan wagty, ýurduň kanun goraýjy edaralary, şol sanda Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Içeri işler ministrliginiň işgärlerinden hem-de harbylardan ybarat ýörite toparlar nobatdaky galla möwsüminde Lebap welaýatynda ösüp oturan bugdaýlary garawullamaga taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy gizlinlik şertlerinde ýurt içinden habar berýär.
11 Maý, 2020 / Türkmenistan
Harasat: Telekeçileriň dikeldişe berjek ýardamlaryny diňe döwlet edaralary arkaly ibermek talap edilýär

Harasat: Telekeçileriň dikeldişe berjek ýardamlaryny diňe döwlet edaralary arkaly ibermek talap edilýär

Türkmenistanyň gündogar sebitlerinde turan harasatdan soňky dikeldiş işleri boýunça Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna döwletiň adyndan ejir çekenlere ýardam bermek soralýar, ýöne beriljek ýardamlar diňe döwlet edaralarynyň üsti bilen iberiler. Türkmenabatda ýerleşýän Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk institutynyň hem-de orta hünärmen mekdepleriniň talyplary harasatyň yzda galdyran weýrançylygyny arassalamak işlerine çekilýär.
05 Maý, 2020 / Türkmenistan
Lebapdaky harasat: Ýene ýagyn geldi, azyk gytçylygy ýitileşdi, häkimiýetler ‘hemaýat bermeýär’

Lebapdaky harasat: Ýene ýagyn geldi, azyk gytçylygy ýitileşdi, häkimiýetler ‘hemaýat bermeýär’

Türkmenistanyň gündogar sebitlerine ýene güýçli ýagyn geldi. Lebap we Mary welaýatlarynda bolan weýrançylykly harasatdan bäri bir hepde wagt geçse-de, türkmen resmileri we mediasy apy-tupanyň netijeleri we ondan ejir çeken adamlar barada dymmagyny dowam etdirýärler. Türkmen häkimiýetleri weýrançylykly tupanyň netijeleri bilen göreşmek boýunça-da ilata hemaýat bermeýärler. Munuň deregine, howpsuzlyk güýçleri ejir çeken adamlary, hamana, “şikaýatlarynyň ýokdugy” barada arza ýazmaga mejbur edýärler. Tebigy harasatyň netijesinde, Lebap welaýatynda azyk gytçylygy has-da güýçlenip, bahalar hem ýokarlandy. Türkmen häkimiýetleriniň çäre görmezligi ilatyň arasynda nägileligiň artmagyna sebäp bolýandygy bellenilýär.
05 Mart, 2020 / Türkmenistan
Aşgabadyň garrylar öýüniň işgärlerinden welosiped üçin pul alynýar

Aşgabadyň garrylar öýüniň işgärlerinden welosiped üçin pul alynýar

Aşgabadyň döwlet edaralarynyň işgärlerinden dürli maksatlar üçin pul ýygnalmagy dowam etdirilýär. Şol sanda welosipedleri satyn almak üçin pul alynýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä, paýtagtyň garrylar öýüniň işgärlerinden 200 manat möçberinde pul alynypdyr we bu puluň welosiped, şlangalary we binanyň berilmegi üçin sarp ediljegi düşündirilipdir.
02 Dekabr, 2019 / Türkmenistan
 Jemleýji  resminama - Merkezi Aziýada zähmet hukuklary boýunça   Halkara monitoring missiýasynyň   Üçünji utgaşdyryjy duşuşygy  Bişkek, 14-16 noýabr 2019 ýyl

Jemleýji resminama - Merkezi Aziýada zähmet hukuklary boýunça Halkara monitoring missiýasynyň Üçünji utgaşdyryjy duşuşygy Bişkek, 14-16 noýabr 2019 ýyl

Awtoritarizmiň aňry ýany bilen  özuni häsiýetlendirýän, daşarky dünýäden özüniň ýapyklygy we ýurduň içerki durmuşyna doly gözegçiligi bilen tapawutlanýan  Türkmenistandaky  syýasy režim  garaşsyz kärdeşler arkalaşyklarynyň, hukuk goraýjy guramalaryň we köpçülikleýin habar serişdeleriň döremegine mümkinçilik berenok.  Hukuk goraýjy Gaspar Matalaýewiň azatlyga çykanyny gowy garşy alyp, onuň pagta ýygym döwründe  mejbury zähmetiň ulanylýandygy  baradaky faktlary şöhlelendireni üçin alan möhletini türmede doly geçirendigini nygtamagymyz  zerur. Şol bir wagtda-da, pagta hasylyny ýygnamakda  beýleki dürli pudaklardaky işgärleriň zähmetini mejbury ulanmaklygy  ýurt boýunça ýygy-ýygydan bolýan hadysalygyna galýar.